Udforsk disse idéer og meget mere!

Udforsk beslægtede emner

C.F. Møller Architects and Tredje Natur win Future Sølund in Copenhagen #landscape #architecture #urbanism

C.F. Møller Architects and Tredje Natur win Future Sølund in Copenhagen #landscape #architecture #urbanism

greenbox (2016): Leuchtenberg, Neubau eines Wohnquartiers, Neuss (DE), via competitionline.com

greenbox (2016): Leuchtenberg, Neubau eines Wohnquartiers, Neuss (DE), via competitionline.com

Strategically positioned 11 kilometers from the Beijing Capital International Airport, this high-density, mixed-use district will be a new global gateway for China’s capital city. The plan, to be built in phases, calls for landmark offices and residential towers, cultural venues, and open space. In response to pressing demands to reduce carbon emissions and protect natural resources, SOM’s scheme features a “sustainable engine” in the form of a central park with a geo-thermal exchange to…

Strategically positioned 11 kilometers from the Beijing Capital International Airport, this high-density, mixed-use district will be a new global gateway for China’s capital city. The plan, to be built in phases, calls for landmark offices and residential towers, cultural venues, and open space. In response to pressing demands to reduce carbon emissions and protect natural resources, SOM’s scheme features a “sustainable engine” in the form of a central park with a geo-thermal exchange to…

BYENS Ø | TREDJE NATUR

BYENS Ø | TREDJE NATUR

Ïðîåêò «Æèëîé ðàéîí â Öåíòðàëüíîì ×åðòàíîâî». Ãîðîä Ìîñêâà. Àâòîð: Ïîëèíà Êîðî÷êîâà, ñòóäåíò 6 ãðóïïû 4 êóðñà êàôåäðû «ÏÐÎÌ»

Ïðîåêò «Æèëîé ðàéîí â Öåíòðàëüíîì ×åðòàíîâî». Ãîðîä Ìîñêâà. Àâòîð: Ïîëèíà Êîðî÷êîâà, ñòóäåíò 6 ãðóïïû 4 êóðñà êàôåäðû «ÏÐÎÌ»

Large_plan.jpg

Large_plan.jpg

Waterplein | Rotterdam Netherlands | DE URBANISTEN « World Landscape Architecture – landscape architecture webzine

Waterplein | Rotterdam Netherlands | DE URBANISTEN « World Landscape Architecture – landscape architecture webzine

TREDJE NATUR / Nye rødder

TREDJE NATUR / Nye rødder

bathhouse                                                                           Más

bathhouse Más

Pinterest
Søg