Pinterest
Old Batavus badge.

Old Batavus badge.

Batavus badge.

Batavus badge.

Batavus Flying Dutchman - Old frame.

Batavus Flying Dutchman - Old frame.

Vintage Dutch Batavus Bicycle Bike Head Badge.

Vintage Dutch Batavus Bicycle Bike Head Badge.