Erik Ansvang
More ideas from Erik
De 7 bevidsthedsplaner

De 7 bevidsthedsplaner

Den logoiske manifestation via 1., 2. og 3. Logos

Den logoiske manifestation via og Logos

De syv eksistens- eller bevidsthedsplaner

De syv eksistens- eller bevidsthedsplaner

Sekundære chakraer

Sekundære chakraer

Chakraer og centre

Chakraer og centre

De syv chakraer

De syv chakraer

Menneskets trefoldighed

Menneskets trefoldighed

Den trefoldige sjælsbevidsthed

Den trefoldige sjælsbevidsthed

De syv bevidsthedsplaner

De syv bevidsthedsplaner